Uslovi korišćenja


Uslovi i odredbe

Ažurirano: 23. maj 2024.

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uslove i odredbe pre korišćenja naše usluge.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Reči čija je početna slova velika imaju značenja definisana pod sledećim uslovima. Sledeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za svrhe ovih Uslova i odredbi:

Povezani subjekat znači entitet koji kontroliše, koji je kontrolisan od strane ili je pod zajedničkom kontrolom sa stranom, gde “kontrola” znači vlasništvo nad 50% ili više akcija, udela ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tela.

Zemlja se odnosi na: Srbiju

Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva ili “Kompanija”, “Mi”, “Nas” ili “Naš”) odnosi se na Bogdan Krstić PR Kruševac, Svetog Save 12, Kruševac.

Uređaj znači svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.

Usluga se odnosi na Vebsajt.

Uslovi i odredbe (takođe nazvani “Uslovi”) znače ove Uslove i odredbe koji čine celokupni ugovor između Vas i Kompanije u vezi sa korišćenjem Usluge. Ovi Uslovi i odredbe su kreirani uz pomoć Generatora uslova i odredbi.

Usluga treće strane na društvenim mrežama znači bilo koje usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana koje mogu biti prikazani, uključeni ili dostupni putem Usluge.

Vebsajt se odnosi na Internet Štreber, dostupno na internetstreber.com

Vi znači pojedinac koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju, ili drugo pravno lice u ime kojeg takav pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Priznanje

Ovo su Uslovi i odredbe koji regulišu korišćenje ove Usluge i ugovor koji funkcioniše između Vas i Kompanije. Ovi Uslovi i odredbe postavljaju prava i obaveze svih korisnika u vezi sa korišćenjem Usluge.

Vaš pristup i korišćenje Usluge uslovljeni su Vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova i odredbi. Ovi Uslovi i odredbe se primenjuju na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korišćenjem Usluge pristajete da budete obavezani ovim Uslovima i odredbama. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ovih Uslova i odredbi, ne smete pristupiti Usluzi.

Izjavljujete da imate preko 18 godina. Kompanija ne dozvoljava onima ispod 18 godina da koriste Uslugu.

Vaš pristup i korišćenje Usluge takođe su uslovljeni Vašim prihvatanjem i poštovanjem Politike privatnosti Kompanije. Naša Politika privatnosti opisuje naše politike i postupke u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem Vaših ličnih informacija kada koristite Aplikaciju ili Vebsajt i informiše Vas o Vašim pravima na privatnost i kako Vas zakon štiti. Molimo Vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti pre korišćenja naše Usluge.

Linkovi ka drugim veb-sajtovima

Naša Usluga može sadržati linkove ka veb-sajtovima ili uslugama trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Kompanije.

Kompanija nema kontrolu nad i ne preuzima odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojih veb-sajtova ili usluga trećih strana. Dalje potvrđujete i slažete se da Kompanija neće biti odgovorna ili pravno odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili navodno prouzrokovan korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo kojih takvih veb-sajtova ili usluga.

Snažno Vam savetujemo da pročitate uslove i odredbe i politike privatnosti bilo kojih veb-sajtova ili usluga trećih strana koje posećujete.

Prekid

Možemo odmah prekinuti ili suspendovati Vaš pristup, bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite ove Uslove i odredbe.

Po prekidu, Vaše pravo na korišćenje Usluge će odmah prestati.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na bilo kakve štete koje možete pretrpeti, cela odgovornost Kompanije i bilo kog od njenih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uslova i Vaš ekskluzivni lek za sve prethodno navedeno biće ograničeni na iznos koji ste zapravo platili putem Usluge ili 100 USD ako niste ništa kupili putem Usluge.

Do najvećeg stepena dozvoljenog važećim zakonom, Kompanija ili njeni dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakve posebne, slučajne, indirektne ili posledične štete bilo koje vrste (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štete zbog gubitka profita, gubitka podataka ili drugih informacija, za prekid poslovanja, za lične povrede, gubitak privatnosti nastao iz ili na bilo koji način povezan sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Usluge, softvera treće strane i/ili hardvera treće strane korišćenih sa Uslugom, ili na drugi način u vezi sa bilo kojom odredbom ovih Uslova), čak i ako su Kompanija ili bilo koji dobavljač obavešteni o mogućnosti takvih šteta i čak i ako lek ne ispunjava svoju osnovnu svrhu.

Neke države ne dozvoljavaju isključenje podrazumevanih garancija ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posledične štete, što znači da neka od gore navedenih ograničenja možda neće važiti. U tim državama, odgovornost svake strane biće ograničena do najvećeg stepena dozvoljenog zakonom.

Izjava o odricanju od odgovornosti “KAO ŠTO JESTE” i “KAKO JE DOSTUPNO”

Usluga Vam je pružena “KAO ŠTO JESTE” i “KAKO JE DOSTUPNO” i sa svim manama i nedostacima bez ikakve garancije. Do najvećeg stepena dozvoljenog važećim zakonom, Kompanija, u svoje ime i u ime svojih povezanih subjekata i svojih i njihovih licenci i pružalaca usluga, izričito se odriče svih garancija, bilo izričitih, implicitnih, zakonskih ili drugih, u vezi sa Uslugom, uključujući sve implicitne garancije o trgovinskoj vrednosti, prikladnosti za određenu svrhu, vlasništvu i nekršenju prava, kao i garancije koje mogu nastati tokom poslovanja, izvođenja, upotrebe ili trgovačke prakse. Bez ograničenja na prethodno navedeno, Kompanija ne daje garanciju ili obavezu i ne izjavljuje bilo koju vrstu da će Usluga ispuniti Vaše zahteve, postići bilo koje nameravane rezultate, biti kompatibilna ili raditi sa bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sistemima ili uslugama, raditi bez prekida, ispuniti bilo koje standarde performansi ili pouzdanosti ili biti bez grešaka ili da će bilo koje greške ili nedostaci biti ispravljeni.


Bez ograničavanja prethodno navedenog, ni Kompanija niti bilo koji od njenih dobavljača ne daje nikakve izjave ili garancije bilo koje vrste, izričite ili implicitne: (i) u vezi sa radom ili dostupnošću Usluge, ili informacijama, sadržajem, materijalima ili proizvodima uključenim u nju; (ii) da će Usluga biti neprekidna ili bez grešaka; (iii) u vezi sa tačnošću, pouzdanošću ili aktuelnošću bilo koje informacije ili sadržaja pruženih putem Usluge; ili (iv) da su Usluga, njeni serveri, sadržaj ili e-mailovi poslati od strane ili u ime Kompanije bez virusa, skripti, trojanskih konja, crva, malvera, vremenskih bombi ili drugih štetnih komponenti.

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje određenih vrsta garancija ili ograničenja na važeća zakonska prava potrošača, što znači da neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda neće važiti za Vas. Ali u takvom slučaju isključenja i ograničenja navedena u ovom odeljku primenjivaće se u najvećoj meri dozvoljenoj prema važećem zakonu.

Važeći zakon

Zakoni Zemlje, isključujući pravila sukoba zakona, uređuju ove Uslove i Vaše korišćenje Usluge. Vaše korišćenje Aplikacije može takođe biti predmet drugih lokalnih, državnih, nacionalnih ili međunarodnih zakona.

Rešavanje sporova

Ako imate bilo kakvu zabrinutost ili spor u vezi sa Uslugom, slažete se da prvo pokušate da rešite spor neformalno kontaktirajući Kompaniju.

Za korisnike Evropske unije (EU)

Ako ste potrošač u Evropskoj uniji, koristićete sve obavezne odredbe zakona zemlje u kojoj imate prebivalište.

Pravna usklađenost Sjedinjenih Američkih Država

Izjavljujete i garantujete da (i) niste locirani u zemlji koja je pod embargom vlade Sjedinjenih Američkih Država, ili koja je označena od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država kao “zemlja koja podržava terorizam”, i (ii) niste na bilo kojoj listi zabranjenih ili ograničenih strana vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Razdvojivost i odricanje

Razdvojivost

Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra neizvršivom ili nevažećom, takva odredba će biti promenjena i tumačena da ostvari ciljeve te odredbe u najvećoj mogućoj meri prema važećem zakonu, a preostale odredbe će ostati na snazi u punom obimu.

Odricanje

Osim kako je ovde predviđeno, neizvršavanje prava ili zahtev za izvršenje obaveze prema ovim Uslovima neće uticati na sposobnost strane da izvrši takvo pravo ili zahtev za izvršenje u bilo kom trenutku nakon toga, niti će odricanje od povrede predstavljati odricanje od bilo koje naredne povrede.

Prevod tumačenje

Ovi Uslovi i odredbe mogu biti prevedeni ako smo ih učinili dostupnim Vama na našoj Usluzi. Slažete se da će originalni tekst na engleskom jeziku imati prevlast u slučaju spora.

Izmene ovih Uslova i odredbi

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da modifikujemo ili zamenimo ove Uslove u bilo koje vreme. Ako je revizija materijalna, uložićemo razumne napore da obezbedimo obaveštenje od najmanje 30 dana pre nego što novi uslovi stupe na snagu. Šta predstavlja materijalnu promenu biće određeno po našem sopstvenom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korišćenja naše Usluge nakon što te revizije postanu efektivne, slažete se da budete vezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, u celosti ili delimično, molimo Vas da prestanete da koristite vebsajt i Uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakva pitanja o ovim Uslovima i odredbama, možete nas kontaktirati putem email-a [email protected]